Szkolenia dla menedżerów i ekspertów

Proponujemy szkolenia zamknięte  dla różnych grup zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem menadżerów na każdym z poziomów zarządzania. Naszym zdaniem inwestycja w rozwój kompetencji liderskich, ale też osobistych  jest działaniem z najwyższą stopą zwrotu. Proponujemy działania oparte na trzech filarach

PRZEKAZUJEMY WŁASNE DOŚWIADCZENIE

Nasi trenerzy to doświadczeni menedżerowie, którzy zanim zaczęli prowadzić szkolenia zarządzali zespołami, działami i całymi przedsiębiorstwami. 

PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Podczas naszych szkoleń stawiamy na praktykę. Jeśli przedstawiamy teorię, to po to by zaraz przećwiczyć ją  na sali i zaplanować wdrożenie w codziennym życiu. 

ON-LINE WCALE NIE ZNACZY GORZEJ

Od kilkunastu miesięcy działamy również on-line. Możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ta forma jest równie skuteczna a często też ekonomicznie bardziej uzasadniona. 

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych  tematów szkoleń menadżerskich wybieranych przez naszych Klientów.  Jeśli szukasz innego zakresu szkolenia , to chętnie je dla Ciebie przygotujemy.

ZARZĄDZANIE 3.0 - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WG AGILE

POZNAMY

 • Koncepcję zwinnego Przywództwa 3.0 opartego o ideę agile
 • Różnice w podejściu do Przywództwa 3.0 a wcześniejsze koncepcje przywództwa
 • Elementy Przywództwa 3.0 opartego o model Martie
 • Role menadżera w zespole/organizacji zarządzanych zwinnie

PRZEĆWICZYMY

 • Narzędzia do poznania wewnętrznej motywacji oraz sposoby na zastosowanie najskuteczniejszych motywatorów.
 • Jak tworzyć zespoły samodzielne, decyzyjne, samozorganizowane nastawione na stały rozwój indywidualny i zespołowy
 • Sposoby i narzędzia projektowania systemu celów i struktur nastawionych na efektywność i przepływ informacji
 • Budowanie kultury zespołu nastawionego na zmianę 

WDROŻYMY

 • Mapę przejścia z tradycyjnego zarządzania zespołem do zwinnego Zarządzania 3.0
 • Plan rozpoznania motywatorów swoich podwładnych i indywidualnych działań
 • Narzędzia delegowania odpowiedzialności i budowania samodzielności w zespole
 • Matrycę kompetencji zespołu z planem rozwoju kompetencji indywidualnych i zespołowych
 • Koncepcję zmian w strukturze
 • Elementy skutecznego zarządzania zmianą w zespole i budowania nastawienia na zmiany

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

POZNAMY

 • Czym jest przywództwo i jak się kształtuje.
 • Role w przewodzeniu zespołem 
 • Nowoczesne modele przywództwa: przywództwo angażujące, przywództwo sytuacyjne
 • Jak budować własny autorytet jako przywódcy
 • Przywódca w świecie VUCA
 • Budowanie współodpowiedzialności 

PRZEĆWICZYMY

 • Metody kształtowania autorytetu  lidera.
 • Rozpoznawanie i kształtowanie własnej roli w przewodzeniu zespołem  
 • Rozpoznawanie potrzeb pracownika w zarządzaniu nim i w jego rozwoju 
 • Jak kształtować swoją rolę lidera wobec dynamiki i zmienności otoczenia
 • Narzędzia, dzięki którym kształtować można współodpowiedzialność w swoim zespole

WDROŻYMY

 • Sposoby na tworzenie w zespole myślenia wspólnotowego, nastawienie na wspólny cel
 • Metody codziennej pracy z współpracownikami i podwładnymi kształtujące przywództwo
 • Indywidualne działania motywacyjne dla swoich podwładnych
 • Działania praktycznie budujące autorytet lidera
 • Plan budowania współodpowiedzialności i zaufania w zespole

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ŚWIECIE VUCA

POZNAMY

 • Czym jest i skąd się bierze reakcja ludzi na zmianę, jak kształtuje się akceptacja zmiany – krzywa zmiany
 • Czym jest rzeczywistość VUCA i jak możemy na nią reagować
 • Role i zadania lidera w przewodzeniu zmianą
 • Jak planować wdrożenie zmiany
 • Jak zapobiegać negatywnym zjawiskom w zmianie (opór ludzi, błędy wdrożenia, obniżona efektywność …)

PRZEĆWICZYMY

 • Konstruowanie aktywnej odpowiedzi na rzeczywistość VUCA: wizja, zrozumienie, jasność i odwaga, adaptacyjność
 • Tworzenie własnego plany wdrożenia zmiany
 • Planowanie działań zmniejszających negatywne zjawiska w zmianie
 • Komunikowanie zamiany wg typów reakcji na zmianę
 • Jak kształtować zachowania w zespole sprzyjające zmianie

WDROŻYMY

 • Sposoby na tworzenie myślenia wspólnotowego, nastawienie na wspólny cel
 • Metody codziennej pracy z współpracownikami i podwładnymi
 • Indywidualne działania motywacyjne dla swoich podwładnych
 • Działania praktycznie budujące autorytet lidera
 •  Plan budowania współodpowiedzialności i zaufania w zespole

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI

POZNAMY

 • Czym jest motywacja i jakie są jej mechanizmy
 • Źródła motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Własne motywatory i demotywatory
 • Typowe i nietypowe czynniki motywacji pozafinansowej
 • Na czym polega postawa proaktywna i reaktywna

PRZEĆWICZYMY

 • Jak rozpoznawać motywację własną i swoich podwładnych
 • Konstruowanie repertuaru działań (motywatorów) wpływających na motywację własna i podwładnych
 • Metody i sposoby zmiany postawy z reaktywnej na proaktywną
 • Jak planować działania motywacyjne w moim zespole/organizacji
 • Jak budować zaangażowanie poprze odpowiednie formułowanie celów i zadań

WDROŻYMY

 • Narzędzia do analizy motywacji własnej i swoich pracowników
 • Styl zarządzania motywujący dla pracowników
 • Działania motywacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z pracowników
 • Narzędzia służące do budowania zaangażowanych postaw wśród pracowników
 • Pomysł i plan na rozwijanie własnej automotywacji

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

POZNAMY

 • Czym jest zarządzanie i planowanie strategiczne
 • Wybrane metody analizy strategicznej
 • Jak tworzyć strategie ogólną i strategie funkcjonalne
 • Czym jest model biznesowy, misja i wizja oraz system celów strategicznych
 • Jak wdrażać strategię
 • Metodę Balanced Scorecard

PRZEĆWICZYMY

 • Wybrane metody analizy strategiczne.
 • Tworzenie kilku scenariuszy strategicznych
 • Konstruowanie modelu biznesowego, misji, wizji, celów strategicznych i wartości organizacji
 • Jak zarządzać firmą w kategoriach strategicznych, długoterminowych z uwzględnieniem zjawisk makro ekonomicznych
 • Tworzenie planu operacyjnego wdrożenia strategii oraz Balanced Scorecard

WDROŻYMY

 • Zrozumienie istoty strategii biznesowej i sytuacji rynkowej oraz makroekonomicznej firmy
 • Plan operacyjnego wdrożenie strategii w różnych działach
 • Główne elementy strategii model biznesowy, wizję misję, cele strategiczne i wartości organizacji
 • Planowanie scenariuszowe
 • Elementy metody Balanced Scorecard

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

POZNAMY

 • Ideę zarządzania projektem, definicję projektu, metodyki projektowe
 • Etapy w zarządzaniu projektem
 • Jak planować zadania, czas, budżet i komunikację w projekcie
 • Czym jest i jak zarządzać ryzykiem w projekcie
 • Jak zarządzać zespołem projektowym
 • Jak monitorować przebieg projektu

PRZEĆWICZYMY

 • Definiowanie zakresu i celów (produktów) projektu
 • Planowanie najważniejszych działań w projekcie i tworzeni harmonogramu
 • Analizowanie rodzajów ryzyk w projekcie i planowanie zarządzania ryzykiem
 • Planowanie zasobów i budżetu projektu
 • Tworzenie planu komunikacji i działań informacyjnych w projekcie

WDROŻYMY

 • Elementy metodyk zarządzania projektem (wg uzgodnień z Klientem)
 • Ujednolicone standardy w zarządzaniu projektem w organizacji
 • Skuteczne planowanie projektu
 • Działania zwiększające efektywność zarządzania projektami i minimalizujące ryzyko projektowe

KOMUNIKACJA MENADŻERSKA

POZNAMY

 • Jakie są bariery w skutecznej komunikacji
 • Indywidualne style komunikowania się i ich wpływ na jakość komunikacji
 • Ideę kwadratu komunikacji wg von Thuna
 • Metody prowadzenie trudnych rozmów
 • Metody udzielania informacji zwrotnej 

PRZEĆWICZYMY

 • Dopasowanie własnych stylów komunikowania się wobec klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Metody i zasady unikania błędów komunikacyjnych
 • Odczytywanie i formułowanie komunikatów w oparciu o kwadrat komunikacji von Thuna
 • Prowadzenie trudnych rozmów z zachowaniem zasad savoir vivre
 • Skuteczne udzielenia informacji zwrotnej, ale też feedforward

WDROŻYMY

 • Umiejętność konstruowania skutecznego i efektywnego komunikatu
 • Umiejętność stosowanie technik aktywnego słuchania
 • Odczytywanie i formułowanie komunikatów w oparciu o kwadrat komunikacji von Thuna
 • Formułowanie komunikacji nastawionej na porozumienie
 • Skuteczne modele trudnych rozmów i rozmów feed backowych

MENADŻERSKI TOOL BOX

To szkolnie to warsztat intensywnych ćwiczeń najważniejszych narzędzi menadżerskich. W warsztacie skupiamy się na praktycznym przećwiczeniu metod i narzędzi z różnych obszarów bycia menadżerem.

POZNAMY

 • Narzędzia budowanie własnego autorytetu menedżera i przywódcy
 • Narzędzia komunikacyjne i feedbackowe
 • Narzędzi motywacji pozafinansowej
 • Narzędzia delegowania i rozliczania zadań

PRZEĆWICZYMY

 • Jak budować i wzmacniać własny autorytet jako szef
 • Jak skutecznie się komunikować by być zrozumianym i budować współpracę
 • Jak rozpoznawać motywację wśród swoich podwładnych i jak ich motywować bez finansów
 • Jak delegować zadnia i rozliczać z ich realizacji

WDROŻYMY

 • Plan budowania i wzmocnienia własnego autorytetu szefa
 • Metody, narzędzia i triki skutecznej komunikacji
 • Plan indywidualnego motywowania dla każdego z podwładnych
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie znalazłeś interesującego Cię programu

NAPISZ DO NAS:
biuro@nskills.pl

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 505 398 775

SZKORZYTAJ Z NASZEGO FORMULARZA:

SZKOLENIA DLA PRODUKCJI

Propozycja naszych szkoleń produkcyjnych zbudowana jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z mistrzami i liderami produkcji największych polskich i międzynarodowych firm z wielu branż.  

ZOSTAŃ MISTRZEM

POZNAMY

 • Jaka jest rola mistrza/brygadzisty produkcji w zarządzaniu ludźmi
 • Na czym mistrz/brygadzista produkcji może budować swój autorytet
 • Jak budować swoją pozycję lidera: nastawienie na zadania, zespół, jednostkę
 • Jak formułować zadania i cele, aby uzyskiwać oczekiwane rezultaty
 • Najczęstsze błędy popełnianie przez szefów

PRZEĆWICZYMY

 • Sposoby budowania swojego autorytetu w codziennych relacjach z pracownikami
 • Zadania i działania jakie podejmuj mistrz/brygadzista zarządzając ludźmi: nastawienie na zadania, zespół, jednostkę
 • Budowanie planu rozwoju kompetencji liderskich mistrza/brygadzisty
 • Czego mistrza/brygadzisty może nauczyć swoich ludzi a czego sam się może od nich nauczyć
 • Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych przez szefów

WDROŻYMY

 • Działania wpływające na podniesienie autorytetu mistrza/brygadzisty
 • Świadomą postawę mistrza/brygadzisty w zakresie swoich zadań liderskich i sposobów zarządzania ludźmi
 • Skuteczne zarządzanie podwładnymi z unikaniem najczęstszych błędów szefów
 • Umiejętność wyznaczania celów i definiowania zadań
 • Plan doskonalenia kompetencji własnych mistrza/brygadzisty oraz zespołu pracowników

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI

POZNAMY

 • Algorytmy trudnych rozmów z pracownikami
 • Czym jest asertywność i w jaki sposób budować swoja asertywną postawę szefa
 • Sytuacje, w których rezygnujemy z zachowań asertywnych
 • Prawa asertywne w życiu zawodowym
 • Siłę i zastosowanie komunikatu: „Ja”

PRZEĆWICZYMY

 • Prowadzenie trudnych rozmów z podwładnymi: rozmowy dyscyplinującej, karcącej, odmowy itp.
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji
 • Korzystanie z komunikatu „JA”
 • Korzystania z technik asertywnych w rozmowach zawodowych
 • Zachowania asertywne i rezygnacje z zachowań biernych, agresywnych i manipulacyjnych

WDROŻYMY

 • Asertywną postawę w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych
 • Umiejętność asertywnego oceniania podwładnych
 • Umiejętność przekazywania trudnych i niepopularnych decyzji i prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi
 • Umiejętność rezygnacji z agresji, manipulacji i bierności na rzecz asertywność
 • Nowe standardy współpracy i przestrzegania wartości w zespole

ZARZADZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

POZNAMY

 • Na czym polega efektywność zespołu
 • Style kierowania zespołem przez szefa i wpływ postawy szefa na efektywność zespołu
 • Sposoby reagowania szefa w typowych sytuacjach
 • Metody doceniania i karania
 • Zasady skutecznego delegowania zadań i odpowiedzialności i jednocześnie dbania o rozwój pracownika

PRZEĆWICZYMY

 • Jak rozpoznać własną postawę szefa i świadome ją kształtować
 • Zarządzanie zespołem z nastawieniem na efektywność poprzez kształtowanie pięciu cech skutecznych zespołów
 • Delegowanie zadań i ocena ich rezultatów
 • Jak ja jako szef mogę nagradzać i jak oraz za co powinienem karać
 • Jak analizować i wykorzystać wiedzę o możliwościach pracownika

WDROŻYMY

 • Plan pracy nad własnym stylem zarządzania: lista zachowań do rozwoju i do eliminacji
 • Świadome utrzymywanie równowagi pomiędzy dyscyplinowaniem i docenianiem podwładnych
 • Algorytmy zachowań w typowych sytuacjach
 • Umiejętność delegowanie zadań i rozliczania z ich rezultatów
 • Narzędzia rozpoznawania możliwości pracownika i planowania jego rozwoju.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRODUKCYJNYM

POZNAMY

 • Na czym polega prawidłowa komunikacja, jej elementy i czynniki wpływające na jej efektywność
 • Bariery i blokady komunikacyjne i metody ich unikania
 • Zachowania, które uruchamiają reakcje obrony i ataku w rozmowie
 • Podstawy psychologii komunikacji – model kwadratu komunikacji
 • Modele informacji zwrotnej

PRZEĆWICZYMY

 • Konstruowanie efektywnych, spójnych i precyzyjny komunikatów w rozmowie z pracownikiem
 • Stosowanie technik aktywnego słuchania
 • Jak konstruować komunikację nastawioną na porozumiem w oparciu o model kwadratu komunikacji
 • Dbanie o spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Zastosowanie narzędzi i prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej

WDROŻYMY

 • Umiejętności przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem i zadbania o spójność i precyzje przekazu
 • Umiejętność rozpoznawania i formułowania wypowiedzi schematu kwadratu komunikacji – komunikacja nastawiona na porozumienie
 • Umiejętność unikania barier komunikacyjnych i aktywnego słuchania
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej pracownikowi i zastosowania kilku modeli informacji zwrotnej
 • Świadome dbanie o spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

POZNAMY

 • Skąd bierze się motywacja wewnętrzna
 • Różne metody i czynniki motywowania bez użycia finansów
 • Metody działania szefa wpływające na motywację
 • Sposoby na rozwijanie własnej motywacji i automotywacji
 • Techniki prowadzeni rozmów z podwładnymi wpływające na autorytet szefa i motywacje podwładnych

PRZEĆWICZYMY

 • Rozpoznawanie motywacji wewnętrznej pracowników oraz własnej
 • Konstruowanie narzędzi motywacyjnych zależnych od szefa – gdy organizacja nie oferuje zbyt wiele
 • Prowadzenie rozmów motywujących i budujących autorytet
 • Planowanie działań motywujących dla całego zespołu pracowników

WDROŻYMY

 • Świadome działania szefa służące podnoszeniu motywacji swoich podwładnych
 • Radzenie sobie bez wsparcia systemów motywacyjnych tworzonych przez organizację
 • Plan motywowania indywidualnego swoich podwładnych
 • Plan działań służących do rozwoju kluczowych obszarów zawiązanych za zarządzaniem ludźmi każdego z szefów

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

POZNAMY

 • Rodzaje zachowań i stylów przyjmowanych w sytuacjach konfliktowych.
 • Rodzaje, źródła konfliktów, fazy konfliktu
 • Metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i potencjalnie konfliktowych
 • Metody przewidywania i zapobiegania konfliktom

PRZEĆWICZYMY

 • Jak rozpoznawać konflikt
 • Określenie własnego stylu reagowania na konflikt
 • Jak prowadzić komunikację nastawiona na porozumienie
 • Techniki rozwiązywania konfliktów na poziomie indywidualnym i zespołowym
 • Wypracowanie własnej drogi zarządzania konfliktem nastawionego na kooperację i rozwiązania

WDROŻYMY

 • Świadomość odpowiedzialności za zarządzanie konfliktem
 • Skuteczne metody radzenie sobie z konfliktami w pracy oraz poza pracą
 • Świadomość własnej reakcji na sytuacje konfliktowe i odpowiednie nią zarządzanie
 • Odpowiednią i dopasowaną komunikację w konfliktach
 • Umiejętność stosowania najbardziej pożądanych zachowań w trudnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych

TOOL BOX MISTRZA PRODUKCJI

To szkolnie to warsztat intensywnych ćwiczeń najważniejszych narzędzi lidera/mistrza czy brygadzisty produkcji. W warsztacie skupiamy się na praktycznym przećwiczeniu metod i narzędzi z różnych obszarów bycia szefem zespołu produkcyjnego.

POZNAMY

 • Narzędzia budowania autorytetu lidera produkcji
 • Jak lider powinien wyznaczać skutecznie cele swoim podwładnym i sobie
 • Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji
 • Metody skutecznej komunikacji, prowadzenia trudnych rozmów i udzielania informacji zwrotnej
 • Jak delegować zadnia i odpowiedzialność oraz rozliczać z ich realizacji
 • Mechanizmy motywacji pozafinansowej

PRZEĆWICZYMY

 • Ja budować lub wzmacniać swój autorytet wśród podległych pracowników
 • Wyznaczanie angażujących i motywujących celów
 • Podejmowanie decyzji
 • Trudne rozmowy z pracownikami i udzielanie informacji zwrotnej
 • Skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Jak rozpoznawać motywację wśród swoich podwładnych i jak ich motywować bez finansów

WDROŻYMY

 • Plan budowania lub wzmocnienia autorytetu lidera
 • Umiejętności podwyższające zdolności do podejmowanie trafnych decyzji
 • Plan delegowania zadań i odpowiedzialności
 • Algorytmy trudnych rozmów i schematy informacji zwrotnej dostosowane do konkretnych sytuacji na produkcji
 • Plan indywidualnego motywowania dla każdego z podwładnych

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie znalazłeś interesującego Cię programu

NAPISZ DO NAS:
biuro@nskills.pl

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 505 398 775

SZKORZYTAJ Z NASZEGO FORMULARZA:

ROZWÓJ OSOBISTY I INTEGRACJA

Pomagamy rozwijać kompetencje również te osobiste. Chcemy by nasi Klienci lepiej radzili sobie w dymiącym otoczeniu i stale rozwijali swój potencjał w pracy indywidualnej i zespołowej. 

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE

POZNAMY

 • Jak efektywnie określać cele
 • Zasady priorytetyzowania zadań: m.in. zasada Pareto, MoSCoW, ABC, itd.
 • Metody planowania zadań i narzędzia wspomagające w tym zakresie
 • Metody radzenie sobie z nadmiernym strumieniem zadań
 • Własne atuty i ograniczenia wpływające na radzenie sobie z zadaniem w czasie
 • Ideę zarządzanie sobą w czasie Stephena Coveya

PRZEĆWICZYMY

 • Planowanie zadań w skali dnia, tygodnia, miesiąca i roku
 • Ustalenie priorytetów: które zadania są najpilniejsze, które są najważniejsze oraz jak planować zadnia, aby uzyskań najwyższą efektywność
 • Jak radzić sobie z zdaniami nagłymi, tzw. „wrzutkami” oraz „pożeraczami czasu”
 • Podział spraw wielozadaniowych (tzw. „słoniowych”) na proste działania, możliwe do zaplanowania i realizacji
 • Narzędzia techniczne ułatwiające zarządzania zadaniami w czasie

WDROŻYMY

 • Nawyki związane z planowaniem i priorytetyzowaniem
 • Planowanie najważniejszych działań zgodnie z metodą Stephena Coveya
 • Stosowanie technicznych narzędzi wspomagających efektywność osobistą i zarządzanie zadaniami w czasie
 • Metody priorytetyzowania zdań
 • Plan wyeliminowania „pożeraczy czasu”
 • Indywidualne plany poprawiające efektywność działania każdego uczestnika szkolenia

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

POZNAMY

 • Ideę zarządzani zwinnego opartego o agile
 • Role w przewodzeniu zespołem 
 • Nowoczesne modele przywództwa: przywództwo angażujące, przywództwo sytuacyjne
 • Jak budować własny autorytet jako przywódcy
 • Przywódca w świecie VUCA
 • Budowanie współodpowiedzialności I

PRZEĆWICZYMY

 • Metody kształtowani autorytetu  lidera.
 • Rozpoznawanie i kształtowanie własnej roli w przewodzeniu zespołem  
 • Rozpoznawanie potrzeb pracownika w zarządzaniu nim i rozwoju 
 • Jak kształtować swoją rolę lidera wobec dynami i zmienności otoczenia
 • Narzędzia dzięki którym kształtować można współodpowiedzialność w swoim zespole

WDROŻYMY

 • Sposoby na tworzenie myślenia wspólnotowego, nastawienie na wspólny cel
 • Metody codziennej pracy z współpracownikami i podwładnymi
 • Indywidualne działania motywacyjne dla swoich podwładnych
 • Działania praktycznie budujące autorytet lidera
 • Plan budowania współodpowiedzialności i zaufania w zespole

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA

POZNAMY

 • Techniki autoprezentacji, sposoby panowania nad głosem, ciałem i oddechem.
 • Czym jest rzeczywisty i jak utrzymywać kontakt wzrokowy.
 • Sposoby i narzędzia przygotowania wystąpienie, jego etapów, dostosowanie do odbiorców, planowania czasu, formy, zaradzania miejscem.
 • Sztukę storytellingu, opowiadania językiem korzyści – komunikowanie celów i korzyści
 • Zasady i triki w przygotowywaniu przyciągającej uwagę prezentacji multimedialnych

PRZEĆWICZYMY

 • Przygotowanie własnego wystąpienia
 • Opowiadanie językiem korzyści – komunikowanie celów i korzyści.
 • Zarządzanie uwagą słuchaczy przez kanał słuchowy i wizualny.
 • Kontrolowanie własnych zachowań niewerbalnych, tików, mimiki, gestykulacji
 • Jak wpleść elementy uatrakcyjniające przekaz (przykłady, anegdoty, pytania i inne).
 • Tworzenie „lekkich” prezentacji Power Point

WDROŻYMY

 • Umiejętność przygotowania prezentacji, wystąpień, które zainteresują słuchaczy.
 • Wystandaryzowane zasady przygotowywania wystąpień w zespole, firmie, zapewniając im wciągającą formułę oraz ograniczając tremę prowadzącego.
 • Umiejętność stosowania różnorodnych narzędzi wystąpienia: symbole i metafory, rekwizyty, balck out, wizualizacje na slajdach
 • Techniki radzenie sobie z trudnymi pytaniami trudnymi uczestnikami

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

POZNAMY

 • Jak tworzą się zespoły i kiedy mówimy o zespole
 • Cykl życia zespołu, dymnika procesów wewnątrz zespołu
 • Istotne elementy komunikacji wewnątrz zespołu
 • Rola i zadania lider zespołu
 • Warunki skutecznej współpracy

PRZEĆWICZYMY

 • Budowanie współpracy na poziomie komunikacji i działania
 • Doskonalenie współpracy jako funkcja lidera, ale i członków zespołu
 • Wyłanianie lidera w sposób naturalny, w odpowiedzi na potrzeby procesu grupowego
 • Budowanie autorytetu w zespole: lidera i członków zespołu
 • Metody i zasady skutecznej komunikacji w zespole

WDROŻYMY

 • Umiejętności, zachowania i postawy sprzyjające współpracy w zespole
 • Zasady jakimi powinien kierować się lidera a jakimi członkowie zespołu – promując współpracę
 • Reguły, dzięki którym promować i realizować będziemy współpracę
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Narzędzia budowania zaufania

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

POZNAMY

 • Czym jest stres, jakie są indywidualne symptomy stresu
 • Jak rozpoznawać podstawowe emocji, które pojawiają się na co dzień w życiu zawodowym.
 • Koło stresu oraz czym jest stres obiektywny i subiektywny, czym jest stres sytuacyjny i stres długotrwały
 • Metody radzenie sobie ze stresem

PRZEĆWICZYMY

 • Techniki radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych
 • Umiejętność zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • Koncentrację na „tu i teraz”
 • Tworzenie planu działań profilaktycznych, aby zmniejszyć wpływ stresu na nasze życie

WDROŻYMY

 • Świadomość, że stres, jako istotny czynnik wpływający na klimat i efektywność pracy.
 • Umiejętności identyfikowania stresorów oraz diagnozy własnych wzorców zachowania w sytuacjach stresowych
 • Plan zmiany nieskutecznych sposobów postępowania w sytuacjach stresowych na metody skuteczne
 • Zwiększoną skuteczność własnego działania poprzez uświadomienie sobie mechanizmów ludzkiego reagowania na stres

ASERTYWNOŚĆ I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

POZNAMY

 • już wkrótce 

PRZEĆWICZYMY

 • już wkrótce 

WDROŻYMY

 • już wkrótce 

INTEGRACJA ZESPOŁU

POZNAMY

 • już wkrótce 

PRZEĆWICZYMY

 • już wkrótce 

WDROŻYMY

 • już wkrótce 

COACHING INDYWIDUALNY

POZNAMY

 • już wkrótce 

PRZEĆWICZYMY

 • już wkrótce 

WDROŻYMY

 • już wkrótce 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie znalazłeś interesującego Cię programu

NAPISZ DO NAS:
biuro@nskills.pl

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 505 398 775

SZKORZYTAJ Z NASZEGO FORMULARZA:

Przewiń na górę