DORADZTWO STRATEGICZNE

Każda organizacja gospodarcza bez względu na wielkość musi mieć pełną świadomość swych możliwości oraz kierunku w jakim chce zmierzać.

ANALIZA STANU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Jest to audyt stanu planowania strategicznego oraz posiadania i realizacji strategii przedsiębiorstwa - poznajemy od czego zaczynamy

KONSTRUOWANIE STRATEGII DŁUGTERMINOWEJ

Najistotniejsza faza kreacji strategii. To na tym etapie, po dokonaniu analizy strategicznej przystępujemy do tworzenie modelu biznesowego, misi, wizji celów i wartości.

IMPLEMENTACJA STRATEGII W ORGANIZACJI

Strategia stanie się istotną determinantą rozwoju organizacji tylko gdy wszyscy ją członkowie będą ją współrealizowali

ANALIZA STANU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

INWENTARYZACJA ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PARAMETRY ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH

Etap inwentaryzacji ma na celu badanie przedsiębiorstwa pod kątem posiadania przez nie składników procesu zarządzania charakterystycznych dla planowania strategicznego. Inwentaryzacji podlegają następujące elementy:

 1. Dokumentacja o charakterze strategicznym.
 2. Zdefiniowanie modelu biznesowego.
 3. Wizja i misja, wartości przedsiębiorstwa.
 4. Cele strategiczne.
 5. Wyodrębnienie sfer strategicznej działalności przedsiębiorstwa.
 6. Posiadanie przez przedsiębiorstwo procedur podejmowania decyzji strategicznych.

Badania parametrów strategicznych  mają charakter wielokierunkowych badań w oparciu o:

 1. Analizą dokumentacji monitorowanego przedsiębiorstwa.
 2. Obserwację wewnętrzną prowadzoną przez konsultantów.
 3. Prowadzenie wywiadów z pracownikami oraz członkami kierownictwa badanego przedsiębiorstwa.
 4. Badania ankietowe
 5. Inne zgodnie z zaistniałymi potrzebami np. badania formularzowe 

ANALIZA FORMALNA ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PARAMETRY ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH

Etap analizy formalnej ma na celu badanie czy zidentyfikowane na etapie inwentaryzacji elementy stanowiące parametry zachowań strategicznych są zgodne z teoretycznymi standardami zachowań strategicznych przedsiębiorstwa. Na tym etapie badaniu podlegają:

 1. Treść i sposób formułowania wizji i misji przedsiębiorstwa.
 2. Treść i sposób formułowania strategicznych celów przedsiębiorstwa.
 3. Działania realizowane w obrębie strategicznych sfer działalności przedsiębiorstwa.
 4. Przebieg procesów decyzyjnych.

Kontrola formalna ma charakter kontroli wewnętrznego stanu planowania strategicznego i realizacji strategii. Na tym etapie kontroli nie jest dokonywana konfrontacja z otoczenie przedsiębiorstwa.

ANALIZA MERYTORYCZNA ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PARAMETRY ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH

Analiza merytoryczna elementów stanowiących parametry zachowań strategiczny polega na próbie znalezienia odpowiedzi na główne pytanie: Czy zidentyfikowane elementy stanowiące parametry zachowań strategicznych stanowią odpowiednia dla przedsiębiorstwa perspektywę strategiczną?

Aby uzyskać odpowiedź na tak postawione pytanie należy przeprowadzić dogłębną analizę otoczenia przedsiębiorstwa i dokonać konfrontacji firmy z tym otoczeniem. Analiza merytoryczna obejmuje swoim zakresem obszary analogiczne do analizy formalnej. Po etapie inwentaryzacji elementów stanowiących parametry zachowań strategicznych w analizie formalne badana była ich zgodność z teoretycznymi standardami zachowań strategicznych. Natomiast na etapie analizy merytorycznej badaniu podlega stopień zapewnienia przez instrumenty planowania strategicznego przewagi konkurencyjnej. Przekłada się to również na badanie na ile stosowane instrumenty planowania strategicznego są optymalne w sytuacji danego przedsiębiorstwa.

KONSTRUOWANIE STRATEGII DŁUGTERMINOWEJ

ANALIZA STRATEGICZNA

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa jest jednym ze składników zarządzania strategicznego. W dzisiejszych czasach rozumiana jest jako sposób działania „właściwy ludziom i organizacjom myślącym strategicznie”, ale pozostała także zbiorem metod i narzędzi do przeprowadzania diagnozy przedsiębiorstwa. Diagnoza ta pozwala na zidentyfikowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu, a także na poznanie samego przedsiębiorstwa i wyznaczenie mu drogi dalszego rozwoju.

Wspomniane otoczenie staje się coraz bardziej skomplikowaną kombinacją składników i powiązań między nimi, a zatem radykalnie obniża się możliwość jego przewidywania bez odpowiednich narzędzi i instrumentów. Poza tym zmienność otoczenia wymaga, aby decyzje podejmowane przez menadżerów były natychmiastowe i umiejętnie dostosowywały przedsiębiorstwo do nowych warunków. 

W tej części pracy dokonujemy bardzo głębokiej analizy:

ANALIZA OTOCZENIA - OTOCZENIE MAKRO I KOKURENCYJNE

 • Sytuacja rynkowa
 • Otoczenie techniczne i technologiczne
 • Otoczenie polityczne i prawne
 • Otoczenie socjokulturowe 
 • Otoczenie naturalne
 • Otoczenie ekonomiczne
 • Otoczenie demograficzne
 • Otoczenie makroekonomiczne

ANALIZA WEWNĘTRZNA - ZASOBY ORGRANIZACJI

 • Zasoby marketingowe
 • Zasoby organizacyjne
 • Zasoby ludzkie
 • Zasoby techniczne i technologiczne
 • Zasoby ekonomiczne i finansowe 

Projekt konstruowania strategii obejmuje zorganizowanie i skoordynowanie prac zespołu projektowego, zespołów problemowych, ewentualnych osób i instytucji wspomagających oraz sporządzenie kierunkowych wytyczny dla funkcjonowania organizacji w długim okresie. 

Zespół, najczęściej pracując projektowo z udziałem konsultantów naszej firmy i przedstawicieli Klienta, wypracowuje końcowy rezultat (Strategię ogólną) a także wszystkie elementy cząstkowe niezbędnych do strategii.

Zakłada się od kilku do kilkunastu sesji roboczych – warsztatowo konsultacyjnych, na których:

 • omawiane będą poszczególne etapy pracy nad strategią;
 • wypracowane będą poszczególne elementy strategii;
 • dokonywany będzie podział zadań i tematów do opracowanie przeze wewnętrzny zespół projektowy;
 • dokonywany będzie przegląd wypracowanych elementów strategii.

W miarę potrzeb zakłada się możliwość zmienne planowania ilości spotkań roboczy po uzgodnieniu stron.

WYBRANE METODY

ANALIZA SWOT

ANALIZA TOWS

IMPLEMENTACJA STRATEGII W ORGANIZACJI ​

Zróbmy to,

RAZEM

DSC_0652
Przewiń na górę